2020 Census Awareness in Santa Clara County

Anna and Jenny pitched for the US Census 2020 at the VMware Lunar New Year Celebration – Áo Dài presentation. Thanks to Cindy for this generous invitation.
Are you ready for the US Census 2020? We need to be heard and everyone should be counted! What we do today will affect our future for the next 10-12 years! The Census starts in April 2020 and ends in August 2020. Tất cả ai hiện đang sống trên đất Mỹ cần phải tham gia Chương Trình tổng Thống Kê Dân Số 2020. Mình không tham gia là tương lai mất hụt ngân sách cho cả 10-12 năm. Tương lai con cháu chúng ta rất lệ thuộc vào sự lên tiếng ghi danh cho chương trình này. 675 tỷ mỗi năm! Schools, roads, hospitals, social services, emergency services, etc. are all depend on the Census data!